【Nhiệm vụ】 Tôi đang định cài đặt nhiệm vụ cho một nhóm người dùng cụ thể; Tại sao lại hiển thị "người dùng không hợp lệ"?

Hệ thống sẽ báo người dùng không hợp lệ trong các tình huống sau:

1. Mã số người lao động đã được nhập chính xác và tài khoản đã được kích hoạt trong ứng dụng, vậy tại sao người dùng được hiển thị là không hợp lệ?

Câu trả lời: Vui lòng kiểm tra để chắc rằng không có khoảng trắng hoặc hàng trống sau mã số người lao động

2. Mã số người lao động đã được nhập chính xác và tôi chỉ nhập một mã số, vậy tại sao hệ thống lại báo là có hai người dùng không hợp lệ?

Câu trả lời: Vui lòng kiểm tra xem không có khoảng trắng nào sau mã số người lao động không và hãy đảm bảo rằng hàng sau trống.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.