【Nhiệm Vụ】Làm cách nào để thiết lập thời gian hạn chót hoàn thành nhiệm vụ?

Bước 1. Nhấp vào [Thời gian hoàn thành]

mceclip0.png

Bước 2. Sau khi thiết lập thời gian hoàn thành, nhấp vào [Gửi]

Xin lưu ý: Khi nhiệm vụ đã kết thúc, nó sẽ không thể bắt đầu lại được!

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.