【Thư Viện】Làm cách nào để thiết lập số lượng trạm thách thức và số câu hỏi cho mỗi trạm thách thức?

Bước 1. Nhấp vào số lượng câu hỏi

Bước 2. Nhấp vào [Thách thức giáo trình]

Bước 3. Sau khi điền số lượng câu hỏi cho từng trạm thách thức, bao gồm cả trạm thách thức cuối cùng, nhấp vào [Lưu]

Lưu ý: 1. Cần phải có tối thiểu 2 trạm thách thức

          2. Mỗi trạm thách thức phải có tối thiểu 1 câu hỏi và số lượng câu hỏi của trạm thách thức cuối cùng phải lớn hơn 0

Ví dụ: Giả sử bạn muốn tải lên một bài thách thức với 5 câu hỏi.

Nếu bạn đặt cho mỗi trạm thách thức có 2 câu hỏi, thì sẽ có tổng cộng là 3 trạm thách thức (Thách thức 1, Thách thức 2, Thách thức cuối cùng)

Nếu bạn đặt mỗi trạm thách thức có 5 câu hỏi, thì sẽ có tổng cộng là 2 trạm thách thức (Thách thức 1, Thách thức cuối cùng)

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.