【Nhiệm Vụ】 Làm cách nào để tạo một nhiệm vụ mà người lao động từ nhiều phòng ban bộ phận có thể cùng thấy?

Làm thế nào tôi có thể xem thông tin về chức danh của người lao động?

Trong menu [Chỉnh sửa].

mceclip0.png

mceclip1.png

Làm cách nào để tạo một nhiệm vụ mà người lao động từ nhiều phòng ban bộ phận có thể cùng thấy?

Bước 1: Để thiết lập điều kiện, chọn [Điều kiện cần có].

mceclip3.png

Bước 2: Nhấp vào trường [Điều kiện cần có] để xem các tùy chọn điều kiện nhiệm vụ khả dụng.

mceclip4.png

Bước 3: Chọn [Phòng ban], sau đó viết tên các phòng ban bộ phận liên quan. Nhấp vào [Lưu] khi bạn đã hoàn tất.

mceclip5.png

Bạn có thể điền vào thông tin phòng ban như ví dụ sau: Quản Lý Chất Lượng Sản Phẩm + dấu cách + hoặc + dấu cách + Kiểm soát sản phẩm

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.