【Điều tra】 Làm cách nào để xuất kết quả khảo sát?

Bước 1: Trong menu [Chỉnh sửa], nhấp vào [Phân tích].

Bước 2: Nhấp vào[Xuất]-[Tạo tác xuất dữ liệu].

Bước 3: Vui lòng lựa chọn ngày,Nhấp vào [Ok]

Bước 4: Bạn có chắc chắn muốn xuất dữ liệu,Nhấp vào [Ok]

Bước 5: Nhấp vào [Tải] (nếu nút này có màu xám, hãy tải lại trang).

 

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.