【Chat nhóm】 Ý nghĩa của Danh sách trắng và Danh sách đen là gì?

【Danh sách trắng】

* Danh sách trắng ý nói đến người dùng có quyền tạo các nhóm bộ phận hoặc phòng ban trong Backend của ứng dụng.

* Nếu bạn muốn giới hạn số lượng cá nhân được phép tạo các nhóm bộ phận hoặc phòng ban, thì bạn nên sử dụng chức năng Danh sách trắng.

【Danh sách đen】

* Danh sách đen ý nói đến những người dùng không có quyền tạo các nhóm bộ phận hoặc phòng ban trong Backend của ứng dụng

* Nếu một số lượng lớn các cá nhân có quyền tạo độc lập các nhóm bộ phận hoặc phòng ban, thì bạn nên sử dụng chức năng Danh sách đen.

Bài viết này có hữu ích không?
0 trên 0 thấy hữu ích
Có thêm câu hỏi? Gửi yêu cầu

Bình luận

Vui lòng đăng nhập để viết bình luận.